Privacyverklaring SV Twente-Sparta Dit is de privacyverklaring van: 

SV Twente-Sparta 

Gevestigd in Glanerburg, Nederland 

SV Twente-Sparta hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In  deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij  omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met  persoonsgegevens. SV Twente-Sparta houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met  zich mee dat wij in ieder geval: 

– Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en typen persoonsgegevens zijn beschreven in deze  privacyverklaring. 

– De verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

– Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de  verwerking van jouw persoonsgegevens. 

– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de  beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is. 

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor  uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 

– Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop  willen wijzen en deze respecteren. 

Als SV Twente-Sparta zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in  algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via  de contactgegevens aan het einde van dit document.

Privacyverklaring 15-5-2018 

Verwerking van persoonsgegevens van leden 

Persoonsgegevens van leden worden door SV Twente-Sparta verwerkt ten behoeve van de  volgende doelstelling(en): 

– Administratief (financieel) doeleinde 

– Vereniging promoten door middel van bijvoorbeeld de website 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

– De ledenlijst 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SV Twente-Sparta de volgende  persoonsgegevens van je vragen: 

– Voornaam 

– Tussenvoegsel 

– Achternaam 

– Geboortedatum 

– Geslacht 

– Telefoonnummer (vast en mobiel) 

– E-mailadres 

– Team 

– Datum inschrijving 

– Toestemming voor gebruik van je naam, afbeelding (foto’s) en e-mailadres  – Scheidsrechterscode 

Jouw persoonsgegevens worden door SV Twente-Sparta opgeslagen ten behoeve van  bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

– Voor de duur van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie  voor maximaal 7 jaar. 

Verwerking van persoonsgegevens voor mailinglijst 

Persoonsgegevens voor het versturen van een informatieve e-mail worden door SV Twente Sparta verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

– Het informeren van de persoon door middel van nieuwsuitingen 

– Communiceren van activiteiten van de Activiteitencommissie 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

– De ledenlijst 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SV Twente-Sparta de volgende  persoonsgegevens van je vragen: 

– Voornaam 

– Tussenvoegsel 

– Achternaam 

– E-mailadres

Privacyverklaring 15-5-2018 

Jouw persoonsgegevens worden door SV Twente-Sparta opgeslagen ten behoeve van  bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

– Voor de duur van het lidmaatschap 

Verstrekking van gegevens aan derden 

De gegevens die jij aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit  noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Dit is Sportaal, een  bedrijf dat de administratieve gegevens verwerkt voor de Nevobo. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

– Het verzorgen van de administratie 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen  verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin  uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te  waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen  verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de  politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk  geval moeten wij medewerking verlenen en zijn wij dan ook verplicht deze gegevens af te  geven. Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden als je ons hier schriftelijk  toestemming voor geeft. 

Binnen de EU 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. 

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan  16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of  wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn 

SV Twente-Sparta bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel  waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw  persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we  bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: 

– Alle personen die namens SV Twente-Sparta van jouw gegevens kennis kunnen  nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 

– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

Privacyverklaring 15-5-2018 

– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij  fysieke of technische incidenten. 

– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. 

– Onze bestuursleden en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de  bescherming van persoonsgegevens. 

Rechten omtrent jouw gegevens 

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou  ontvangen hebben. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook  heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf, of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren  voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven  toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachten 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij  je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit, dan  vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de  Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van  privacybescherming. 

Vragen 

Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem  dan contact met ons op! 

Contactgegevens 

SV Twente-Sparta 

E-mailadres: svtwente-sparta@hotmail.com

Privacyverklaring 15-5-2018